ConstruBadge 2018

De ConstruBadges voor het jaar 2018 worden vanaf half december naar de bouwvakarbeiders opgestuurd. Voor arbeiders van Belgische ondernemingen gebeurt dit automatisch, buitenlandse ondernemingen kunnen deze via onze webapplicatie bestellen (als er voor hun werknemers een limosa-aangifte voor het jaar 2018 gedaan is). Deze editie is geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Hij vervangt de ConstruBadge van 2017, die vanaf dan niet meer geldig is.
Het gebruik van de ConstruBadge blijft ongewijzigd: het is een visueel identificatiemiddel dat kan gebruikt worden om aanwezigheidsregistratie op werven te doen als de werfleiding daar de nodige hard- en software voor voorziet. Ook aan de aankoopvoorwaarden verandert er niets.

Les ConstruBadges pour l’année 2018 seront envoyés aux ouvriers mi-décembre. Les ouvriers des entreprises Belges le recevront automatiquement. Les badges pour les ouvriers des entreprises étrangères peuvent être commandés via notre application web (s’il y a une déclaration limosa pour l’année 2018). Cette édition est valable du 1ier janvier 2018 jusqu’au 31ier décembre 2018. Le ConstruBadge 2018 remplace celui de l'année 2017, qui n’est plus valable à partir du 1ier janvier 2018.
Il ne change rien concernant l’utilisation du ConstruBadge: il reste une pièce d’identification visuelle pour les ouvriers de la construction qui peut aussi être utilisé pour faire les enregistrements des présences sur des chantier si le chef de chantier met disponible du matériel et du logiciel. Les conditions des ventes restent eux-aussi inchangées.

Starting half December ,the ConstruBadges for 2018 will be dispatched to all construction workers. Construction workers of Belgian companies will receive their badges automatically, while foreign companies can order their workers’ badges via our web application (provided a limosa declaration for the year 2018 was made). This edition is valid from January 1, 2018 until December 31, 2018, and replaces the 2017 edition, which is no longer valid from January 1st onwards.
Both the goal and use of the ConstruBadge remain unchanged: it is primarily a visual means of identification for construction workers that can also be used to check in on construction sides, provided the management possesses the hardware and software to do so. The conditions of sale, too, remain unchanged.

Ab dem 14. Dezember werden die ConstruBadges 2018 versendet. Die belgischen Bauarbeiter empfangen Ihr badge automatisch, und ausländische Firmen können es in unserem Web-Anwendung bestellen (wenn es eine Limosa-Meldung für 2018 gibt). Diese Ausgabe ist vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 gültig, und ersetzt die Ausgabe 2017, die ab dann nicht mehr gültig ist.
Das Ziel und der Gebrauch des ConstruBadge ist ungeändert. Es bleibt hauptsächlich ein visuelles Identifizierungsmittel für Bauarbeiter, das man auch benutzen kann um sich auf Baustellen anzumelden wenn der Verwalter der Baustelle der nötige Hardware und Software zur Verfügung hat.

© Copyright 2018, Constructiv | +32 (0)2 209 66 18 | construbadge@constructiv.be | Koningsstraat/Rue Royale 132 bus/boîte 1 | B-1000 Brussel-Bruxelles
Disclaimer NL / Disclaimer FR | Algemene Voorwaarden / Conditions Générales / General Terms and Conditions / Allgemeine Bedingungen